Prismatch        Ekspress Tryk        Dansk Kvalitetstøj        God Mængderabat        Betal på Faktura              Info@texprint.dk      +45 70 70 25 54

Betingelser

Handelsbetingelser

§ 1. GENERELT

§1.1 Ikke alt tøj er lige velegnet til tryk (og høje temperaturer). Vi indestår for egnetheden til textiltryk af det tøj, vi leverer, hvorimod vi ikke kan give garanti for egnetheden for tøj leveret af kunden selv. Dette indebærer, at hvis der mod forventning skulle forekomme fejl, erstatter vi udelukkende trykket.

§1.2 Enhver leverance af kunden, skulle der forkomme trykfejl eller andre fejl, erstatter vi udelukkende trykket og på ingen måde tøjet som er laveret af kunden selv.

 

§ 2. TILBUD

§2.1 Tilbud er kun bindende for sælger i 5 dage.

§2.2 Tilbud skal accepteres skriftligt af køber.

 

§ 3. BETALING

§3.1 Betaling er netto kontant ved afhentning/levering til private og firmaer. 8 dages netto til firmaer ved godkendt kredit vurdering og online skriftlig bestilling.

§3.2 Firmakunder: Betaling skal finde sted ved overførsel til bankkonto påført købers cvr nr. Privatkunder: Ved bankoverførsel; angiv navn eller ordrenummer – eller betal med Dankort/ kontant ved afhentning. Fakturaen stemples eller underskrives af sælgeren.

§3.3 Betales købesummen ikke rettidigt, er der ved første rykker 150 kr. i rykkegebyr og dernæst beregnes morarenter på 1,5% pr måned af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen. Betaling af morarenter afskærer ikke sælger fra at kræve erstatning for det yderligere tab, købers misligholdelse af betalingspligten måtte medføre.

§3.4 Køber er forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som om leveringen var sket til aftalt tid, selv om leveringen er udskudt på grund af købers forhold.

§3.5 Køber er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer, medmindre dette er skriftligt anerkendt af sælger.

 

§ 4. EJENDOMSFORBEHOLD

§4.1 Sælger forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil betaling har fundet sted med tillæg af påløbne renter og omkostninger.

 

§ 5. LEVERING OG FORSINKELSE

§5.1 Levering sker fra sælgers adresse, uanset om sælger ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber.

§5.2 Levering til køber sker for købers regning og risiko.

§5.3 En overskridelse af leveringstiden med 5 dage på grund af sælgers forhold i enhver henseende betragtes som rettidig levering, hvorved køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for sælger.

§5.4 Såfremt forsinkelse ved leveringen skyldes, at sælger er forhindret i levering på grund af arbejdskonflikt, brand, krig, vareknaphed, ansatte, fuldmægtige eller enhver anden omstændighed samt alle tilfælde af force majeure, udskydes leveringen med den tid, som hindringen varer. Dette gør sig gældende uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

§5.5 Sælger påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger på grund af forsinket levering.

§5.6 Begge parter er dog berettiget til at annullere aftalen, hvis forsinkelsen overskrider 2 måneder.

 

§ 6. EMBALLAGE

§6.1 Sælger skal påse, at ydelsen emballeres forsvarligt. Såfremt køber måtte have særlige krav eller ønsker i forbindelse med emballering, skal dette meddeles sælger skriftligt, inden aftalens indgåelse.

 

§ 7. MANGLER

§7.1 Køber skal straks ved leveringen foretage en undersøgelse af varerne fra sælger.

§7.2 Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter manglen er eller burde være opdaget, give sælger skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består.

§7.3 Hvis køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

§7.4 Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet eller omleveret for sælgers regning inden rimelig tid. Sker dette ikke er køber berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.

§7.5 Har køber ikke inden 1 uge efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for sælger, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

 

§ 8. MISLIGHOLDELSE

§8.1 Ved købers misligholdelse er sælger berettiget til at standse yderligere leveringer og kræve erstatning efter de almindelige kontraktretlige regler.

 

§ 9. ANSVARSBEGRÆNSNING

§9.1 Et erstatningskrav over for sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte.

§9.2 Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab, som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

§9.3 Sælger skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette køber, såfremt der indtræffer force majeure og andre forhold, som sælger ikke er herre over.

 

Firmakunder: Betaling skal finde sted ved overførsel til bankkonto påført købers cvr nr. Privatkunder: Ved bankoverførsel; angiv navn eller ordrenummer – eller betal med Dankort/ kontant ved afhentning. Fakturaen stemples eller underskrives af sælgeren.

Scroll To Top
Close
Close
Webshop
0 Huskeliste
0 Kurv
Close

Min kurv

Din kurv er tom!

Gå til shoppen